נדחה ערעורו של מתאם מכרזי הגיזום בעיריית תל אביב

מאת: רותם נועם ● 16/5/2020 17:21 ● ערב ערב 2100
נדחה ערעור של זוהר כץ בבית המשפט העליון, לאחר שהורשע בפרשת תיאום מכרזי הגיזום שפורסמו על ידי חברת חשמל ומספר רשויות מקומיות ביניהן עיריית תל אביב. על כץ נגזרו 11 חודשי מאסר בפועל קנס בגובה 100,000 שקל וחילוט בסכום של 174,000 שקל
נדחה ערעורו של מתאם מכרזי הגיזום בעיריית תל אביב

נדחה ערעורו של זוהר כץ, מי ששימש בתקופה הרלוונטית לכתב האישום כמנהל בכיר בחברה שעסקה במתן שירותי גיזום עצים. כץ היה מעורב בתיאום מכרזים שפורסמו על ידי חברת החשמל, עיריית תל אביב, עיריית פתח תקווה ועיריית חיפה לביצוע עבודות גיזום עצים. בחלק מהמכרזים נושא כתב האישום הגיש כץ בשם החברה, על פי הנטען, "הצעות גיבוי" (הצעות במחירים גבוהים יותר מההצעה שסוכם מראש שתזכה במכרז, שנועדו ליצור מראית עין של תחרות), בחלקם לא התמודדה החברה, ובחלקם – זכתה החברה במכרז, הכל בהתאם לסיכומים קודמים באשר לזהות הזוכה במכרז בכל אחד מהמקרים, לפי הפירוט בכתב האישום המתוקן. בנוסף, בשני מקרים קיבלה החברה, על פי כתב האישום, תשלומים עבור הסיכום עם המערער כי היא לא תתחרה במכרז או כי תוגש הצעת גיבוי מטעמה, שהוסוו (בחלקם) כתשלומים עבור עבודות גיזום.

בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט א' רובין) הרשיעו ביום 18.6.2017 לפי הודאתו בעבירות שיוחסו לו.

בגזר דין מיום 6.3.2019 קבע בית המשפט כי לצורך קביעת העונש בתוך המתחם שקל בית המשפט, בין היתר, את נסיבותיו האישיות של המערער (ובהן מצבו הרפואי); את הודאתו; את העונשים שהוטלו על מעורבים אחרים בפרשה; את הבעת החרטה מטעמו; את עברו הפלילי; ואת חלוף הזמן מאז ביצוע העבירות. על רקע השיקולים האמורים גזר בית המשפט על המערער עונש של 11 חודשי מאסר בפועל (בניכוי ימי מעצרו); מאסר על תנאי (כפי שפורט בגזר הדין); וקנס בסך של 100,000 ש"ח. בנוסף, בית המשפט הורה על חילוט בסכום 174,000 ש"ח מנכסי המערער שנתפסו לפי חוק איסור הלבנת הון. בהחלטה נוספת מאותו יום הורה בית המשפט המחוזי, בהסכמת הצדדים, על עיכוב ביצוע גזר הדין, על כל חלקיו, למשך 60 ימים – לשם הגשת ערעור. הן המערער הן המדינה הגישו ערעורים על גזר הדין, שנדונו לפנינו במאוחד

ביהמ"ש העליון (מפי השופט ע' פוגלמן בהסכמת השופטים מ' מזוז וג' קרא) פסק:

יש לדחות את הערעורים ולהותיר את גזר הדין של ביהמ"ש המחוזי על כנו, בכפוף לעמידת שירות בתי הסוהר בתנאים שמנה ד"ר תמרי בטרם יתחיל המערער לשאת בעונשו.

ראשית ביהמ"ש קובע כי אין להחמיר בעונשו של המערער. אכן, חומרתם של המעשים שבהם הורשע המערער רבה וכבר נפסק כי בתחום זה יש לנהוג "גישה מחמירה ברורה, המתבטאת בהטלתם של עונשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח". חלקו של המערער היה בין המרכזיים ביותר בפרשה ומעורבותו במערך התיאומים המסועף הפיקה לו ולחברה תועלות אישיות פרטניות בדמות זכייה ב-4 מכרזים שונים, שבגינם התקבלו תשלומים בהיקף של מעל 8.5 מיליון ש"ח.

ברם, בגזירת עונשו של המערער יש להתחשב בעונשים שהוטלו בסופו של יום על מעורבים אחרים בפרשה, שחלקם בפרשה מתקרב לחלקו של המערער, שכללו תקופות קצרות יחסית של מאסר מאחורי סורג ובריח. בפרט בעניינם של ארז מיארה וירון בלווא, שעליהם נגזרו, בהתאמה, 8 ו-11 חודשי מאסר בפועל. בפסק הדין בעניין בלווא, הוחלט כי עונשים אלה לא יוחמרו, הגם שנקבע כי הם מצויים על הצד המקל. זאת בין היתר בשל חלוף הזמן מאז ביצוע העבירות וכן בשל תקדימיות תמהיל העבירות שבו הועמדו הנאשמים שם לדין, שיקולים היפים גם לענייננו. זאת עוד, בניגוד לארז מיארה וירון בלווא, המערער קיבל אחריות והודה בעובדות כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טיעון במהלך פרשת ההגנה.

בצד האמור, ביהמ"ש אינו סבור כי יש מקום להקלה נוספת בעונשו של המערער, וזאת נוכח הבחנות עליהם עומד ביהמ"ש בין המערער לבין נאשמים אחרים בפרשה, העומדות לחובת המערער. בהן העובדה שפועלו של המערער ניכר בתיאומים שנערכו במכרזים שונים בכל רחבי הארץ, אף מעבר לאלה שבהם היה לו אינטרס אישי כי החברה תזכה, ועבור חלקו בשניים מההסדרים – קיבלה החברה תשלומים עבור אי התחרות (שבגינם הורשע המערער בעבירות הלבנת הון). בנוסף, בצדק שקל ביהמ"ש קמא – בכף החומרה – את עברו הפלילי של המערער. כן לא הונחה עילה להתערבות באופן שבו שקל ביהמ"ש את יתר נסיבותיו האישיות של המערער.

ביהמ"ש סבור כי לא קמה עילה להקל הקלה נוספת בעונשו של המערער מחמת מצבו הרפואי, וכי שיקול זה זכה לביטוי מספק בגזר הדין. בהינתן האמור בחוות דעת תמרי, לא נמצא כי עניינו של המערער בא בגדר המקרים שבהם נשיאה בעונש מאסר בפועל עלול לסכן את חיי נאשם שהורשע בדין או לקצר בצורה ניכרת את תוחלת חייו, ושבהם ביהמ"ש רשאי להטיל עונש החורג ממתחם העונש ההולם.

כן נדחו טענות המערער לגבי חומרת הקנס והחילוט שעליהם הורה ביהמ"ש המחוזי בגזר הדין.

לפיכך, הערעורים נדחים, בכפוף לעמידת שירות בתי הסוהר בתנאים שמנה ד"ר תמרי בחוות דעתו, בהתייחס לשהייתו של המערער מאחורי סורג ובריח – כלשונם.


חדשות תל אביב יפו והסביבה - יום יום תל אביב

 

תגובות

הוסף תגובה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש